کویل فریونی (DX)

کویل‌های DX 8/5 اینچ در ساخت اواپراتور سردخانه و تونل انجماد بسیار استفاده می‌شوند. کویل های DX با سایز لوله 8/5 در شرایط و دستگاه‌های

مشاهده »

کویل مایع (Liquid)

کویل های 5/8 در هواسازها جهت قرارگیری به عنوان کویل آب چیده، خنک شده و همچنین به عنوان کویل آب‌گرم استفاده می گردند. در کمپرسورهای

مشاهده »