کمپرسور اسکرو رفکامپ

کمپرسورهای اسکرو رفکامپ به دلیل نداشتن سابقه در ایران، ابتدا به اندازه کمپرسور های اسکرو دیگر برندها، با استقبال خوبی مواجه نشد و کمتر ارگان

مشاهده »