اواپراتور مکعبی فین 6

اواپراتور مکعبی فین 6

اواپراتور مکعبی فین 6 فاصله Fin Spacing) 6) میلیمتر بین فین های اواپراتورهای بوران باعث افزایش سطح تبادل و راندمان بالاتر اواپراتور می‌‌گردد و آن

مشاهده »
اواپراتور مکعبی فین 7

اواپراتور مکعبی فین 7

اواپراتور مکعبی فین 7 شرکت بوران با فاصله فین Fin Spacing) 7) میلیمتر تولید می‌‌‌شود که باعث افزایش سطح تبادل و راندمان بالاتر اواپراتور می‌‌گردد

مشاهده »